Reklamációs feltételek

I. Általános rendelkezések

II. Kifejezések és jelentésük

III. Az eladó felelőssége az áru hibáiért

IV. Áruhibák miatti igények

V. Reklamációs igények

VI. Panaszkezelés

VII. A jótállási idő hossza

VIII. Záró rendelkezések

I.cikk

Általános rendelkezések

1. A Reklamációs feltéletek a www.herbatica.hu weboldalon található online áruház számára készült, a kiállító, a Herbatica cég, kft., Komenského 4721/20, Piešťany 921 01, IČO 50 176 374, DIČ: 2120 198 454, IČ DPH: SK 2120 198 454, bejegyezték a Nagyszombati Kerületi Bíróság Cégjegyzékébe, a 37096 / T számon (a továbbiakban: „Eladó”).

2. A Reklamációs feltételek a fogyasztóvédelmi törvény gyűjteményéről szóló 250/2007. számú törvény és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990. számú módosító törvénye, a szabálysértési törvény (a továbbiakban: törvény"), 102/2014. törvény A fogyasztóvédelemről az eladó távszerződése vagy telephelyen kívüli szerződés alapján történő értékesítése vagy szolgáltatásnyújtása során, valamint egyes törvények módosításáról szóló 102/2014. törvény (a továbbiakban: 102/2014. sz. törvény) hatálya alá tartozó 40 / 1964. sz. Gyűjtemény, Polgári Törvénykönyv hatályos változata (a továbbiakban: PT) és a személyes fogyasztásra vásárolt fogyasztási cikkekre vonatkozik, amelyekre a jogok a vevő kellékszavatossági kötelezettségét a jótállási idő alatt gyakorolja.

3. A vásárló által a herbatica.hu internetes áruházon keresztül üzleti vagy kereskedelmi tevékenysége céljából vásárolt áruk hibáiért az 513/1991. sz. Kereskedelmi törvénykönyv (a továbbiakban: KT) 422. §-ának rendelkezései az irányadóak.

4. A vásárló fogyasztó, természetes személy által vásárolt áruk hibáiért való felelősségre a PT 612-627. § rendel

5. A Reklamációs feltételek az Eladó Általános Szerződési Feltételeinek (továbbiakban ÜF) elválaszthatatlan részét képezi, és leírja a vevő és a fogyasztó által követett eljárást az I. ÜF cikk 2-4. Az ÜF II. cikk (továbbiakban vásárlóként) eljárni az olyan árukkal kapcsolatos panaszokkal kapcsolatban, amelyek natúrkozmetikumok, bio háztartási termékek, élelmiszerek, étrend-kiegészítők és vitaminok, amelyeket a vevő kötelező érvényű megrendelés és adásvételi szerződés alapján vásárolt meg. herbatica.hu webáruház.

6. A vevő jogosult reklamációt tenni.

7. A vevő köteles az áru megrendelése és a megrendelés elküldése előtt megismerkedni a reklamációs eljárással és az üzleti feltételekkel.

II. Cikk

Kifejezések és jelentésük

1. A reklamáció olyan formanyomtatvány formájú okirat, amellyel a vevő tájékoztatja és figyelmezteti az eladót az általa kötelező érvényű megrendelésben választott, általa megvásárolt és a fuvarozótól átvett áru ténybeli hibáira.

2. A hiba PT 499. §-a szerinti megállapításánál a dolog alkalmazhatóságát és minőségét veszik figyelembe. Hiba az áru azon tökéletlensége, amely az árun van esztétikai vagy funkcionális szempontból, és egyben nem kívánatos. A hiba csökkenti az áru felhasználásának lehetőségét, vagy más módon leértékeli azt. A hiba az amely a vevőnek történt.

3. A hiba az eladó által a fuvarozón keresztül vagy utánvéttel átadott okmányok hiányossága is, különös tekintettel a megrendelésre és a vevő által átvett árukra.

4. Hiba a leszállított áru mennyisége, minősége és csomagolása is. A mennyiségi hiba a ténylegesen leszállított mennyiség és a kötelező érvényű megrendelésben meghatározott mennyiség közötti eltérés.

5. A minőségi garancia az eladó írásbeli kötelezettségvállalása a leszállított árura a PT 429. § (1) és (2) bekezdése szerint, amellyel az eladó írásban vállalja, hogy a leszállított áru egy bizonyos ideig alkalmas lesz a megállapodás szerinti használatra. időtartamra, vagy hogy megtartja a megállapodott, ellenkező esetben a szokásos tulajdonságait. A jótállás hatálya alá tartozó áruk hibáira a PT 426–428. és 436–441. szakaszának rendelkezései vonatkoznak.

6. Az eladott árukra vonatkozó jótállás törvényben meghatározott időtartam, amely alatt az eladó felelős az eladott árun előforduló hibákért. Az eladó a jelen pont és a reklamációs feltételek jelen pontja értelmében a hibákért 24 hónapon belül, az étolajos árukért pedig 12 hónapon belül felel. A hiba miatt alacsonyabb áron értékesített árukra a szavatossági idő 12 hónap, de az eladó nem vállal felelősséget az alacsonyabb áron kötött hibáért.

7. A www.herbatica.hu oldalon található webáruházban értékesített áruk az Európai Unió tagállamaiban gyártott áruk.

8. A forgalmazó az ellátási láncban a gyártótól vagy importőrtől eltérő jogi személy, aki a kozmetikai terméket a piacon elérhetővé teszi. Csak olyan kozmetikai termék hozható forgalomba, amely rendelkezik a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Irányelv) szerinti biztonsági értékeléssel, terméktájékoztatóval és címkézéssel. A herbatica.hu webáruház áruforgalmazója:

 - Natura Siberica Slovakia, kft., székhelye: Pozsony - Nové mesto, Elektrárenská 1, irányítószáma 83104,

 - Biopiac kft.., székhelye Ostrava, Hladnovská 83/93, PSC CZ-712 00,

 - Antim Plus kft., melynek székhelye: Prága 5, Jinonická 80, PSČ- CZ 158 00, a Natura Siberica márka kizárólagos forgalmazója Csehországban.

9. Az előrecsomagolt termék értékesítésre szánt, a végső fogyasztó jelenléte nélkül csomagolt, a csomagoláson található termékmennyiség névértéken, a csomagoláson előre megválasztott névértéknek (névleges mennyiségnek) megfelelő jelzett érték van, ez nem változtatható meg a csomagolás felnyitása vagy látható feltörése nélkül. A fogyasztói csomagolt termék csomagolásán is fel van tüntetve a lejárati idő, ami az Észtországból származó természetes termékek esetében a lejárati dátumon érvényes. A vevő a csomagoláson egy dupla számot szóközzel, egy kettős számot egy római számmal, egy szóközt és egy hármas számot lát. Az első két számjegy a fogyasztás évét, a szóköz utáni két szám a fogyasztás napját és hetét, a szóköz utáni három szám pedig a termék sorozatszámát jelöli.

III. Cikk

Az eladó felelőssége a hibás áruért

1. Az eladó jogilag felelős a fogyasztónak eladott áru minőségéért. Az eladó felelőssége objektív, ami azt jelenti, hogy az eladó felelőssége alól a szavatossági idő alatt nem mentesülhet. A PT 620. §-a szerinti jótállási idő 24 hónap. Az eladó áruinál a lejárati idő az egyes árufajták csomagolásán fel van tüntetve, a szavatossági idő e dátum lejárta előtt nem ér véget.

2. Abban az esetben, ha a vevő írásban jótállást kér az eladótól, az eladó köteles írásban jótállást vállalni (jótállási jegy). Az eladó az áru jellegéből adódóan jótállási jegy helyett vásárlást igazoló bizonylatot (számlát) állít ki.

3. Az eladó és a fogyasztó közötti, az ÜF I. § 4. és 5. pontjában, valamint az ÜF II. § 5-7. pontjaiban meghatározott szerződéses jogviszonyra az PT 620. §-a szerinti különös hibafelelősség vonatkozik.

4. A jogi személyek közötti, azaz az eladó és az ÜF I. § 5. pontjában, valamint az ÜF II. § 6. pontjában meghatározott jogi személy közötti szerződéses jogviszonyra a hibafelelősségre vonatkozó általános rendelkezések vonatkoznak KT, vagy a PT szerinti hibafelelősségre és minőségi garanciára vonatkozó rendelkezéseket.

5. Az eladó felelős mindazon hibákért, amelyekről tud, de azokért is, amelyekről nem tud. Felelősséget vállal minden olyan hibáért, amely az áru vevő általi átvételekor jelentkezik, de azokért is, amelyek az egyes áruk csomagolásán feltüntetett jótállási időn belül jelentkeznek, amely nem ér véget a lejárati idő előtt. Nem döntő, hogy a hibák nyilvánvalóak vagy rejtettek, amelyek csak az adott árufajtának a használatakor válnak nyilvánvalóvá. Van azonban két kivétel, amikor az eladó nem vállal felelősséget a hibákért, nevezetesen:

a) használt áru esetén, amely annak használatából vagy elhasználódásából keletkezett,

b) olyan alacsonyabb áron értékesített áruk esetében, amelyekre alacsonyabb áron állapodtak meg.

6. Az eladó felelősséggel tartozik azokért a hibáiért, amelyek az eladott áru vevő általi átvételekor jelentkeztek, valamint azokért a hibákért, amelyek a jótállási idő alatt az áru átvételét követően jelentkeznek.

7. A herbatica.hu webáruházban vásárolt árukra a normál jótállási idő 24 hónap, a növényi olajoknál 12 hónap. A jótállási idő azon a napon kezdődik, amikor az árut a vásárló átveszi.

8. A PT 420. §-a szerinti eladó köteles eleget tenni a PT 422. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeknek, ha az eladó megszegi a 420. §-ban meghatározott kötelezettségeket, az áru hibás.

9. Áruhibának minősül a szerződésben meghatározottaktól eltérő áru szállítása és az áru használatához szükséges okmányok hibája is.

10. Ha a fuvarokmányból, az áru átadási okmányából, vagy az eladó nyilatkozatából az következik, hogy az árut kisebb mennyiségben, vagy csak az áru egy részét szállítja, az áru hibájára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni a hiányzó árukat.

11. Az eladó felelősséggel tartozik a PT 425. § (1) és 2. bekezdése értelmében vett hibáért, amely abban a pillanatban rendelkezik az áruval, amikor az áru sérülésének kockázata átszáll a vevőre, még akkor is, ha a hiba csak ezt követően válik nyilvánvalóvá. Az eladónak az áru minőségére vonatkozó garanciából eredő kötelezettségei nem érintik.

12. Az eladó felelősséggel tartozik minden olyan hibaért is, amely a jelen Reklamációs feltételek 7. pontjában meghatározott határidőn túl keletkezik, ha azt kötelezettségeinek megszegése okozta.

13. Nem áll fenn az eladó felelőssége a minőségi garancia hatálya alá tartozó hibákért, ha ezek a hibák az áru külső események általi károsodásának veszélyét követően keletkeztek, és nem az eladó vagy olyan személyek okozták, akikkel az eladó kötelezettségét teljesítette (pl. fuvarozó).

14. A szavatossági kötelezettség átvállalása a szerződésből következik, a kötelezettség átvállalásának hatásait minden egyes áru csomagolásán a lejárati dátumig feltüntetik, ha a szerződés eltérő dátumot tartalmaz, akkor a csomagoláson feltüntetett dátumot. pontja vonatkozik.

15. A jótállási idő hatálya alá tartozó áruk hibáira vonatkozó felelősségi jogok elévülnek, ha azokat a jótállási idő alatt nem gyakorolták, a jelen reklamációs feltételek II. cikkének 6. pontja szerint.

16. A 102/2014. sz. törvény 16. paragrafusa értelmében, amelyet a panasztételi feltételek I. cikkének 2. pontja pontosan megnevez, az eladó az áru vásárlásáról szóló igazolást állít ki a vevőnek, amely tartalmazza

a) az eladó cégneve, azonosító száma és székhelye,

b) a telephely címe,

c) az értékesítés dátuma,

d) az áru megnevezése és mennyisége,

e) az egyes áruk ára és a vevő által fizetett teljes ár.

17. Abban az esetben, ha az eladó nem küld visszaigazolt garancialevél az áruval együtt, hanem azt csak utólag igazolja vissza, a vevő kérésére nem jár el a hatályos jogszabályokba ütközően.

IV. Cikk

Áruhibák miatti igények

1. Ha a hibás áru szállítása lényeges szerződésszegés a PT 345. § (2) bekezdése szerint, a szerződésszegés akkor minősül lényegesnek, ha a szerződést megszegő fél a szerződés megkötésekor tudta, vagy ésszerűen előre kellett látnia. abban az időpontban, figyelembe véve a szerződés tartalmából vagy a szerződés megkötésének körülményeiből következő célt, hogy a másik fél ilyen szerződésszegés esetén nem lesz érdekelt a kötelezettségek teljesítésében, a vevő igényel:

a) hibák elhárítása csereáru leszállításával,

b) hiányzó áruk szállítása,

c) ésszerű engedmény a vételárból; vagy

d) elállni a szerződéstől.

2. Ezen jogokon túl a vevőt megilleti a kártérítési jog, valamint megállapodás esetén szerződéses kötbér.

3. A PT 468. §-a értelmében a csereáru leszállítása során az eladó jogosult követelni a vevőtől, hogy a kicserélt árut olyan állapotban küldje vissza neki, amilyenben azt átadták.

V. cikk

Reklamációs igények

1. Ha a fogyasztó azt tapasztalja, hogy az áru hibás, ne használja tovább az árut, hanem köteles indokolatlan késedelem nélkül panaszt tenni az eladónál.

2. Ahhoz, hogy a fogyasztó a vásárolt áru hibája miatt reklamációval élhessen, elegendő bizonyítania, hogy az árut az eladótól vásárolta, és még garanciális. A törvény nem írja elő, hogy ezt milyen dokumentummal kell igazolni. Ilyen esetben nem elegendő a bankszámlakivonat, mivel nem lehet megállapítani, hogy melyik áruról van szó. Csak küldje el a vásárlást igazoló bizonylatot (számlát).

3. Az eladó nem tagadhatja meg a fogyasztó reklamációjának elfogadását, ha bizonyítani tudja, hogy a hibás terméket az eladótól vásárolta, és a szavatossági időn belül van.

4. A reklamáció írásbeli (papír formában postai úton történő) elküldésének postacíme:

 - Herbatica, kft., Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany,

 - a reklamáció elektronikus úton történő elküldésének e-mail címe szia@herbatica.hu,

 - a reklamáció bejelentésére szolgáló telefonszám: tel:+3616900436.

5. Az Eladó a Reklamációs feltételek jelen 4. pontjában szereplő fenti e-mail címen javasolja a panasz benyújtását. Ha a fogyasztó a reklamációt e-mailben igazolja, akkor a reklamáció eladó általi megerősítése nem szükséges.

6. A Reklamációs feltételek jelen 4. pontjában felsorolt ​​másik két esetben az eladó köteles a reklamációról szóló visszaigazolást a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a reklamáció igazolásával együtt eljuttatni a fogyasztóhoz.

VI. Cikk

Reklamációkezelés

1. A jelen Reklamációs feltételek I. cikkének 2. pontjában pontosan megnevezett 250/2007. sz. törvény 18. § (4) bekezdése szerint abban az esetben, ha a fogyasztó panaszt tesz, az eladó vagy az általa megbízott alkalmazott, ill. a megjelölt személy köteles a fogyasztót az általános jogszabályi szabályozás, amely a PT(622. § és 623. §) szerinti jogairól tájékoztatni, és a fogyasztó döntése alapján köteles meghatározni, hogy ezen jogai közül melyiket gyakorolja a fogyasztó. 2. §-a szerinti panaszok kezelésének módja. m), nevezetesen:

a) azonnal,

b) összetett ügyekben legkésőbb a panasz benyújtásától számított 3 munkanapon belül.

2. A reklamáció szolgáltatások nem tarthatnak több mint 30 napig, a követelés alkalmazásának időpontjától.

3. Ha a reklamáció később fog történni, a reklamáció alkalmazásának napjaként az e bekezdés szerinti panaszállások határideje, az eladó által benyújtott követelés tárgyának kézhezvételétől kezdve; ugyanakkor legkésőbb, amikor az eladó lehetetlenné teszi, vagy megakadályozza a panasz elfogadását.

4. A reklamáció vonatkozó követelés lejárta után a fogyasztó ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, mintha olyan hiba lenne, amelyet nem lehet eltávolítani, ami jogszerű követelés:

- a vásárlási szerződés törlése

- a pénz visszatérítése vagy

- áruk cseréje.

5. A 2. § (a) pont szerinti berendezések m) az e cikk e cikkének (1) bekezdésében említett törvény, amely a cikk 2. pontjában pontosan megnevezett, és a panaszmegbízás megszűnik.

a.  áruk cseréje vagy

b. az áruk vételárának visszaküldése vagy

c. ésszerű kedvezményt fizet az áruk árából vagy

d. írásbeli kihívás a végrehajtás meghozatalához vagy

e. a követelés indokolt elutasítása.

6. A fogyasztó és az eladó közötti egy polgári kapcsolat. Abban az esetben, ha az eladó vagy után kimutatható kéri a vevő nem fog visszatérni a vételár az áruk, a követelés csak akkor dönthet a bíróság.

7. A fogyasztónak nincs joga arra, hogy az eladó helyettesítse az árukat a panasz során. A rendelkezés semmilyen jog nem ír elő kötelezettséget, hogy a helyettesítő áru a fogyasztóval a panaszt idő alatt.

8. Az Eladó és a jogi személy közötti kapcsolat a Kereskedelmi Kódex rendelkezéseiben szerepel, és nem tartozik a magyar kereskedelmi ellenőrzés hatáskörébe.

9. Ha a vevő elektronikus úton, e-mailben, a vevőnek lehetősége van arra, hogy letöltse a reklamáció űrlapot, hogy később töltse ki az összes részét, rögzítse a fotót a hibával, és a kitöltött űrlap elküldi a szia@herbatica.sk

10. Az eladó köteles küldeni a vevőnek visszaigazolást a reklamáció beérkezéséről, azonnal, ha ez nem lehetséges, hogy küldje el egy legfeljebb 5 napig, a kézhezvételétől a kérelmet az e-mail címét eladó szia@herbatica.hu

11. Az Eladó köteles kiadni írásos bizonyíték a követelés 30 napon belül attól az időponttól, amikor a vevő gyakorolta a panaszt.

12. A vevő a szerződés visszaigazolásának lejártát követően visszavonja.

13. A vevő / fogyasztó jogosult a panaszszolgáltatások jogi időszakának megsértésére, a kezdeményezést az érintett MKIK-felügyelőségnek vagy felügyelőség egy adott megyére. Minden konkrét információ megtalálható a honlapon: https://mkik.hu/

14. Mivel nincs jogi szabályozás vevőnek kötelezettség:

a) eltegye az eredeti csomagolást, se

b) a hibás / hibák panaszában és egyidejűleg történő benyújtása

c) nem is adja meg az eladónak, hogy az eredeti csomagolás igénylik a vevőt,

d) az eladó nem jogosult arra, hogy a panaszra vonatkozó árukat az eredeti csomagolásba vitték.

VII. Cikk.

Jótállási időszak hossza

1. A kereskedelmi törvény 620. § (1) bekezdése szerint 24 hónapos garanciális időszak. A fogyasztási határideje van jelölve a csomagoláson az egyes áruk, a jótállási időszak még nem ér véget ezen időpont előtt.

2. A jótállási időszak a vevő által az áru átvételének napjától kezdődik.

3. A panaszlevelet e cikk 1. pontjában foglalt rendelkezés kizárólag az eladó és a fogyasztók közötti fogyasztói szerződésekre vonatkozik.

4. Az eladó olyan személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és végrehajtásakor kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenységének tárgyát képezi az I. cikk 1. pontjában ÜF azonosítják. A vevő a 4. pontban meghatározott és az 5. cikk I ÜF, pont 5. és 7. cikke II ÜF.

1) Az eladó felelőssége objektív, ami azt jelenti, hogy az eladó nem szabadulhat meg e felelősségtől a felelősségvállalási időszak alatt.

2) Abban az esetben, ha a reklamáció a termék cseréjével van felszerelve a terméknek a jótállási időszak újra elkezd futni egy új termék átvételéből.

VII. Cikk.

Záró rendelkezések

1. Ez a reklamáció feltételek az eladó és a vevő között létrejött vásárlási szerződés szerves része. Az adásvételi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) van hajtva a szállítás az eladó visszaigazolást explicit a megrendelés beérkezését küldeni a vevő, 2 napon belül a határozat kézhezvételétől.

2. Az adásvételi szerződés által kötött kötelező javaslatának elfogadása, hogy a szerződés megkötésére vevő és az eladó, abban a pillanatban, amikor a vevő töltse ki és küldje megrendelőlapot egy online áruház található www.herbatica.hu.

3. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa ezt a panaszrendet. A panaszos eljárás egy adott szerződésre érvényes, az eladó és a vevő közötti kölcsönös jogok és kötelezettségek szabályozása, amely egy távoli szerződés megkötésétől kizárólag egy vagy több távoli kommunikáción keresztül, az eladó és a vevő jelenlegi fizikai jelenléte nélkül Az Alori.sk domain használata.

4. Ezek a Reklamáció feltételek a Szerződő Felek közötti szerződéses kapcsolat minden idejét és hatékonyságát alkalmazza.

5. Az Eladó és a Vevő jogai és kötelezettségeit nem igazították ebben a Reklamációs feltételekben, ezeket a Szerződés vonatkozó rendelkezései, az Általános Szerződési Feltételek és a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályai szabályozzák az eladó üzleti kapcsolatot szabályozó online áruházon keresztül a www.herbatica.hu oldalon található online áruházon keresztül.

Reklamációs űrlap/magánszemély

Reklamációs űrlap/jogi személy